KRKONOŠE SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO STŘEDNÍ MORAVA JIŽNÍ MORAVA VYSOČINA VÝCHODNÍ ČECHY ČESKÝ RÁJ ČESKÝ SEVER SEVEROZÁPADNÍ ČECHY ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ PLZEŇSKO ŠUMAVA JIŽNÍ ČECHY PRAHA OKOLÍ PRAHY PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
BESKYDY A VALAŠSKO
  Dopravní přístupnost
Beskydy
Valašsko
Informační centra
Města a obce
Osobnosti a rodáci
Destinační management
 
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
  CHKO BESKYDY
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
 
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
  Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
 
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
  Památkové rezervace
Památkové zóny
Hrady a zámky
Památky a architektura
Církevní památky
 
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
  Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Vinařská turistika
 
LÁZEŇSTVÍ
  Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
Lázeňská procedura
Přírodní léčivé zdroje
 
KONGRESOVÁ TURISTIKA
  Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
Výstavnictví a propagace
 
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
  Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality
 
Království perníku

Přírodní památka Ježůvka [ Природный памятник ]

Přírodní památka Ježůvka

Základní údaje:
PP Ježůvka představuje původně extenzivní pastviny se dvěmi lučními enklávami obklopenými převážně listnatým lesem. Nachází se v horním konci údolí Zádilský, v nadmořské výšce 430 až 525 m, asi 1,5 km severovýchodně od Vsetína. Katastrální území Vsetín. Vyhlášeno v r. 1956. Výměra 4,99 ha (louky 1,2 ha, lesní porosty 3,8 ha), ochranné pásmo 6 ha.

Motiv ochrany:
Druhově bohatá travobylinná společenstva květnatých luk s jalovcem a výskytem ohrožených druhů vstavačovitých.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad tvoří vápnité jílovce a glaukonitické pískovce vsetínských vrstev (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Vyskytují se zde půdy kambizem typická a v zamokřené části kambizem pseudoglejová.

Botanika:
Pestrá květena přepásaných karpatských luk svazu Cynosurion s malými ostrůvky krátkostébelných smilkových trávníků svazu Vioion caninae. Vyskytují se zde ohrožené druhů vstavačovitých, zejména bohatá populace vstavače osmahlého (Orchis ustulata), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), dále bradáček vejčitý (Listera ovata), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), v mokřadu kruštík bahenní (Epipactis palustris), ojediněle lze nalézt vstavač kukačku (Orchis morio) a vstavač vojenský (Orchis militaris). V minulosti se zde vyskytoval i prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina).

Z dalších druhů zde rostou mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), prvosenka jarní (Primula veris), konvalinka vonná (Convallaria majalis), vítod nahořklý (Polygala amarella). Z teplomilných a suchomilných druhů se vyskytuje např. černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), chlupáček obecný (Pilosella officinarum), řepíček trojlistý (Aremonia agrimonoides), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), trojzubec poléhavý (Sieglingia decumbens) aj. Na loukách se nacházejí také rozptýlené skupinky keřů s jalovcem obecným (Juniperus communis), dřišťálem obecným (Berberis vulgaris), hlohem obecným (Crataegus laevigata), kalinou obecnou (Viburnum opulus), růží šípkovou (Rosa canina) a trnkou (Prunus spinosa). Zajímavá květena je také na loukách v ochranném pásmu.

PP Ježůvka je také mykologicky zajímavá lokalita, při průzkumech zde bylo zjištěno 32 druhů hub, např. ucháč obecný, kyjovečka svazčitá, chřapáč jamkatý, choroš černonohý, síťkovec načervenalý šťavnatka luční aj.

Zoologie:
Během dosavadních průzkumů bezobratlých byl zjištěn z pavouků teplomilný křižák pruhovaný (Argiope bruennichi), ze síťokřídlých mravkolev obecný (Myrmeleon formicarius), z křísů cikáda chlumní (Cicadetta montana), z vážek např. páskovec dvouzubý (Cordulegaster bidentatus) a řada dalších druhů hmyzu jako motýlů, sarančat a kobylek, např. vzácnější kobylka Leptophyes albovittata. Z obojživelníků se vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Vhodné hnízdní podmínky zde nachází řada druhů ptactva, např. budníček menší (Phylloscopus collybita) a budníček větší (Phylloscopus trochilus), dlask tlustozobý (Cocothraustes cocothraustes), králíček obecný (Regulus regulus) a králíček ohnivý (Regulus ignicapillus), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), sojka obecná (Garrulus glandarius) aj. Na okolních loukách hnízdí chřástal polní (Crex crex).

Lesnictví:
V minulosti tvořilo většinu území bezlesí (70%), dnes se na převážné části plochy (80%) nacházejí listnaté lesní porosty typu habřiny Carici pilsae-Carpinetum s habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica), břízou bělokorou (Betula pendula), lípou srdčitou (Tilia cordata) a smrkem ztepilým (Picea abies). Součástí území je i nepůvodní smrková monokultura ve věku asi 70 let.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Celá plocha byla původně využívána jako extenzivní pastvina. Od konce 50. let 20. stol., v souvislosti s ústupem pastvy začalo území postupně zarůstat náletem dřevin. Po r. 1988 bylo na jedné pětině plochy udržováno bezlesí pravidelným kosením a likvidací náletových dřevin (habr, bříza, vrba jíva, borovice lesní, smrk, hloh, růže aj.). Zbylá část zarostla převážně listnatým lesem s habrem, lípou a bukem. Luční enklávy jsou i v současnosti ohrožovány sukcesí dřevin, proto je systematická péče, zahájená v r. 1989, soustředěna na pravidelné kosení a odstraňování náletu.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, AOPK ČR
Dančák M., 1997 - 2000: Botanické průzkumy ve stávajících a navrhovaných zvláště chráněných územích včetně fytocenologie (lokality Pivovařiska, Zbrankova stráň, Hološín, Vršky, Kateřinice, Kobelné, Louky nad Dlouhýrn v Janové, Trojúhelník a Nepřejov u Vsetína, U Matějů v Semetíně, Nad Juříčkovým mlýnem, Stráň u Leskovce, PP Ježůvka a okolí, Snož u Velkého Skalníku, Peciválka). Ms, 45 s.. Dep. in: KÚ Zlín.

Jurčák J., Pavelka J. (1991): Vstavač osmahlý (Orchis ustulata) na Vsetínsku. - Zpravod. Okr. Vlastiv. Muz. Vsetín, 1991: 32-36.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Nekuda V. a kol. (2002): Okres Vsetín - Rožnovsko, Valašskomeziříčsko, Vsetínsko. - Vlastivěda moravská, sv. 68, Hvězdárna Valašské Meziříčí, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Okresní úřad Vsetín.

Pavelka J., Trezner J. a kol. (2001): PŘÍRODA VALAŠSKA. Český svaz ochránců přírody, ZO 76/06 Orchidea, Vsetín.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

AKTUALIZACE: Otakar HOŠEK (Informační centrum Vsetín) org. 164, 24.03.2011 v 11:02 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
REGIONY A OBLASTI ČR
  Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
 
VYHLEDÁVÁNÍ
  Vyhledávací centrum
Rejstřík oblasti
Databanka akcí
 
ZPRÁVY A AKTUALITY
  Tiskové zprávy
Aktuality
Zprávy horské služby
 
SLUŽBY PRO TURISTY
  Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
Bankovní služby
Turistický produkt
Záchranné služby
Sněhové zpravodajství
 
KALENDÁŘ AKCÍ OBLASTI
  Akce pro děti
Kino, divadlo, výstavy
Folklorní akce a festivaly
Turistické akce
Kalendář kongresů, konferencí
Kalendář veletrhů a výstav
 
FOLKLOR A TRADICE
  Etnografický region
Etnografický subregion
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
 
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
  Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
 
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
  Regiony a sdružení
Investiční příležitosti
Průmyslové zóny
Nemovitosti na prodej
Průmyslová výroba
Potravinářská výroba